Privacybeleid

ALGEMENE INFORMATIE

Om u de beste producten en diensten aan te bieden, verwerken we persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

We garanderen dat uw persoonsgegevens verwerkt zullen worden in naleving van de toepasbare wetgeving betreffende gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens), onder de verantwoordelijkheid van:

 • Ultimate Skill SPRL
 • Avenue de Calabre 38/5 √† 1200 Bruxelles
 • Wettelijke vertegenwoordiger: Paul CARELS
 • Num BTW : BE 0 460 708 032

GEGEVENSCATEGORIE√čN

Wij verzamelen persoonsgegevens waarvan u aanvaardt ze ons mee te delen. Het gaat in wezen om de volgende gegevens:

 • Naam
 • Voornaam
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Voorkeurstaal voor de communicatie
 • Geboortedatum
 • Biometrische gegevens

DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

De persoonsgegevens die wij verzamelen, worden enkel voor de volgende doeleinden gebruikt:

 • U de mogelijkheid geven om online een fysieke test te doen en de resultaten die aan uw biometrische parameters zijn aangepast, weer te geven
 • U newsletters of mailings toezenden met gerichte inhoud i.v.m. uw voorkeuren

Statistieken raadplegen i.v.m. uw bezoek van de site www.wellbpremium.be

ONDERAANNEMERS EN SUBVERWERKERS

De onderaannemers waarop wij een beroep doen in het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens staan in een register van verwerkingsactiviteiten dat intern wordt bewaard.

We geven onze onderaannemers enkel de persoonsgegevens die ze nodig hebben om de prestaties uit te voeren die wij hun toevertrouwen, en wij eisen dat ze deze informatie beschermen en niet voor andere doeleinden gebruiken.

We waken er in ieder geval over dat onze onderaannemers hetzelfde beschermingsniveau hebben inzake persoonsgegevens.

DUUR VAN DE BEWARING

We verbinden ons ertoe al uw gegevens te wissen in de volgende gevallen:

 • Op het einde van het contract tussen de Klant (Bedrijf, Ziekenfonds, ...) en Ultimate Skill SPRL.
 • Op het einde van het contract tussen de Klant (Bedrijf, Ziekenfonds, ...) en zijn werknemer, lid, ...

U kunt contact met ons opnemen via het e-mailadres dat aan de Klant werd meegedeeld, of op het adres: info@wellbpremium.be.

BIJWERKING VAN DE GEGEVENS

Wij verbinden ons ertoe om alle gegevens die niet correct zouden blijken, te wissen of te verbeteren.

OPSLAG, BEVEILIGING EN VERTROUWELIJKHEID VAN GEGEVENS

De opslagmanier van persoonsgegevens evenals de veiligheids- en vertrouwelijkheidsmaatregelen ervan worden vermeld in documenten die wij intern bijhouden en die minstens eenmaal per jaar gereviseerd en bijgewerkt worden.

We waarborgen u dat er technische, organisatorische en menselijke maatregelen worden genomen om over de veiligheid en bescherming te waken van de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Als uw persoonsgegevens worden geschonden, verbinden wij er ons toe om, in overeenkomst met de toepasbare wetgeving, de Gegevensbeschermingsautoriteit zo snel mogelijk in te lichten, en, indien mogelijk, uiterlijk 72 uur nadat we hier kennis van hebben genomen.

UW RECHTEN EN MANIEREN WAAROP U DIE KUNT UITOEFENEN

U heeft op elk ogenblik en gratis de mogelijkheid om:

 • Toegang te krijgen tot uw gegevens en hier een kopie van te krijgen (gemakkelijk te gebruiken, ook voor gegevensoverdracht);
 • Het wissen van uw gegevens te vragen;
 • Uw onvolledige of onjuiste gegevens te wijzigen;
 • Een beperkt gebruik van uw gegevens te vragen;
 • U te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens.

Hiervoor is het voldoende om een e-mail te sturen naar het volgende adres: info@wellbpremium.be.

Uw aanvraag wordt zo snel mogelijk verwerkt en uiterlijk binnen een maand na de ontvangst van uw aanvraag.

Overeenkomstig de wetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit als u acht dat uw gegevens onrechtmatig werden verwerkt.

VRAGEN

Wij staan uiteraard tot uw beschikking als u vragen heeft over ons beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het volstaat om uw vraag naar het volgende adres te sturen: info@wellbpremium.be.

WIJZIGINGEN

Zoals elk beleid kan de inhoud van ons Privacybeleid evolueren. U kunt de laatste versie ervan raadplegen op onze website, in uw persoonlijk profiel: https://www.wellbpremium.be/nl/profile


Datum van de aanvraag: 20/08/2018